Przedszkole Warszawa
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
przedszkole przedszkole Przedszkole

Akacjowa Chatka

Niepubliczne Przedszkole Warszawa

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZANIA STATUTU:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r poz. 1943 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r poz. 60.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002r. nr 100 poz. 980)

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKACJOWA CHATKA” W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkola „Akacjowa Chatka” z siedzibą: ul. Sternicza 97 01-350 Warszawa

2.Organ prowadzący: Akacjowa Chatka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Sternicza 97 01-350 Warszawa Reprezentowana przez właściciela: Piotr Marchel

3. Podstawa prawna działania Przedszkola: Przedszkole działa w ramach statutu i obowiązujących przepisów

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

5. Sposób używania nazwy przedszkola: Niepubliczne Przedszkole nr 327 „Akacjowa Chatka”

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 roku.

2. Celem Przedszkola jest:

 • 2.1 Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek poprzez udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • 2.2 rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • 2.3 troska o dzieci, ich rozwój fizyczny ora z sprawność ruchową, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach i grach ogólnorozwojowych
 • 2.4 kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
 • 2.5 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej.
 • 2.6 wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym;
 • 2.7 zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 • 2.8 tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
 • 2.9 pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziców bądź opiekunów prawnych poprzez:
  a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;
  b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;
 • 2.10. Umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie na życzenie rodziców, dla dzieci; lekcji religii w wymiarze do 1 zajęć przedszkolnych w tygodniu, właściwych dla danego poziomu nauczania.
 • 2.11. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, a także w czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem.
 • 2.12. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział dzieci opiece wykwalifikowanych nauczycieli.
 • 2.13. W wyjątkowych przypadkach (czasowa nieobecność nauczyciela) może go zastąpić pomoc bądź asystent nauczyciela.
 • 2.14. W czasie zajęć organizowanych w ogrodzie, w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi pomaga pomoc. Sprzęt terenowy dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
 • 2.15. Podczas wycieczek i spacerów, w sprawowaniu opieki nad dziećmi, nauczycielom pomaga pomoc w tym celu, aby na dziesięcioro dzieci sprawowała opiekę jedna osoba dorosła.
 • 2.16. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 • 2.17. Dzieci mogą być również przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).
 • Rodzice są zobowiązani do dostarczenia nauczycielom oświadczeń o osobach, które są upoważnione do odbioru dzieci z wyszczególnieniem nazwisk i imion tych osób wraz z numerem dokumentu jakim się legitymuje. W sytuacji, gdy na oświadczeniu nie figuruje osoba chcąca odebrać dziecko, wychowanek przedszkola nie może być jej oddany. W W wyjątkowych sytuacjach stosuje się telefoniczną informację udzieloną przez rodzica/ prawnego opiekuna z telefonu ówcześnie zapisanego przez nas oraz dokonanie upoważnienia jednorazowego w formie mailowej na temat osoby, które miałyby odebrać dziecko w tym dniu.
 • 2.19. Rodzic lub inna osoba dorosła przyprowadzająca dziecko musi wprowadzić je do budynku przedszkolnego, do szatni, rozebrać je i przekazać pracownikowi przedszkola lub upewnić się, że dziecko weszło do sali i jest pod opieką nauczyciela. Dopiero wtedy rodzic lub opiekun może opuścić budynek przedszkola.
 • 2.20. Z chwilą przekazania rodzicom (opiekunom prawnym) lub upoważnionej przez nich osobie dziecka stają się oni odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo.
 • 2.21. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi być pełnoletnia, nie może być pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • 2.22. Dzieci mogą być również odbierane przez inne niż Rodzic/Opiekun Prawny, osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów.
 • Rodzice( opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy przedszkola (6.45-18:00).
 • 2.24. Dopuszczalne jest (sporadycznie), po uprzednim uzyskaniu zgody organu prowadzącego, ustalenie innej godziny odbioru dziecka z przedszkola.
 • 2.25. życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

3. Zadania przedszkola:

 • 3.1 Realizowanie przez wykwalifikowanych nauczycieli funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w ramach czterech obszarów edukacyjnych:
 • 3.1.1. Poznanie i rozumienie siebie i świata.
 • 3.1.2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 • 3.1.3. Odnajdywanie własnego miejsca w grupie rówieśniczej.
 • 3.1.4. Budowanie systemu wartości.
 • 3.2. Zakres zadań nauczyciela obejmujący obszary edukacyjne jest realizowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, określoną w odrębnych przepisach.

ROZDZIAL III

ORGANY PRZEDSZKOLA

1. Organami przedszkola są:

 •  Właściciel przedszkola
 •  Dyrektor przedszkola
 •  Wicedyrektor przedszkola
 •  Rada Pedagogiczna
 •  Rada Rodziców

2. Szczegółowe kompetencje organów:

a) Właściciel przedszkola:

 • 1.1 dysponuje środkami finansowymi oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • 1.2 organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą przedszkola,
 • 1.3 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
  1.3.1 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  1.3.2. przyznawania nagród i kar porządkowych pracownikom przedszkola.
 • 1.4 ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków.
 • 1.5. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
 • 1.6. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza właściciel zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

b) Dyrektor przedszkola:

 • 1.4 kieruje działalnością pedagogiczną przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
 • 1.5 sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • 1.6 sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • 1.7 współpracuje z właścicielem, radą pedagogiczną i radą rodziców.
 • 1.8 przedstawia organom przedszkola, dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.

c) Wicedyrektor przedszkola:

 • 1.1 Podczas nieobecności dyrektora przedszkola kieruje działalnością pedagogiczną przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
 • 1.2 Podczas nieobecności dyrektora przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • 1.3 sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • 1.4 współpracuje z właścicielem, dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i radą rodziców.
 • 1.5 Podczas nieobecności dyrektora przedszkola przedstawia organom przedszkola w wyznaczonym terminie wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.

d) Rada Pedagogiczna:

 • a) W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące.
 • b) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  Zatwierdzanie planów pracy
  Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • c) Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
  Opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału dodatkowych prac i zajęć dodatkowych.

e) Rada Rodziców:

 • a) W przedszkolu może działać rada rodziców, która stanowi społeczną reprezentację rodziców dzieci przyjętych do przedszkola.
 • b) Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci przyjętych do przedszkola.
 • c) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 • d) Rada rodziców współdziała z właścicielem i dyrektorem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • e) Rada rodziców uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach przedszkola mających na celu podnoszenie jakości pracy placówki i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

3. Szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci:

 • 1.1 nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • 1.2 nauczyciele i rodzice ustalają dni i godziny spotkań. Informacje na ten temat są wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni, drzwiach sal oraz wysyłana są drogą e-mailową na podane adresy e-mail przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
 • 1.3 zebrania ze wszystkimi rodzicami są organizowane w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w roku przedszkolnym,
 • 1.4 rodzice mają prawo znać zadania realizowane w ciągu roku przedszkolnego, tematy kompleksowe w planach miesięcznych, codzienne jadłospisy.
 • 1.5 Roczne zadania są przekazywane rodzicom na zebraniu ogólnym, w miesiącu sierpniu lub wrześniu.
 • 1.6 Tematy kompleksowe są wywieszane rodzicom na tablicach informacyjnych bądź drogą e-mailową.
 • 1.7 Codzienne jadłospisy są wywieszane w szatni przedszkola.
 • 1.8 Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z informacjami wywieszanymi na tablicach informacyjnych w celu aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, a w dalszej konsekwencji, w celu podnoszenia jakości pracy placówki, w której przebywają ich dzieci.

4. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

 1. Rodzice maja prawo zgłosić niezadowolenie z pracy pracowników przedszkola właścicielowi, dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola osobiście lub telefonicznie.
 2. Właściciel, dyrektor bądź wicedyrektor przedszkola po zapoznaniu się z informacjami i po analizie danych, podejmuje obiektywne decyzje zmierzające do szybkiej poprawy sytuacji.
 3. Właściciel, dyrektor lub wicedyrektor przedszkola przyjmują interesantów codziennie.

ROZDZIAL IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • a) Organem prowadzącym przedszkole jest właściciel i dyrektor przedszkola.
 • b) Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 • c) Przedszkole jest czterooddziałowe:
  Każdego roku dyrektor przedszkola ustala oddziały przedszkola funkcjonujące w danym roku szkolnym z uwzględnieniem grup wiekowych jakie kontynuują edukację. Zamiarem placówki jest tworzenie oddziałów: Oddział 2.5 latki; 3 – latki; 4- latki; 5- latki. W przypadku większej liczby dzieci z różnych grup wiekowych dyrektor może utworzyć oddział tzw. mieszany.
 • d) Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkol
 • e) Przedszkole jest czynne 11 godzin i 30 min dziennie, od 6:30 do 18:00, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
 • f) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, kilkudniowej przerwy na przygotowanie przedszkola na kolejny rok szkolny w okresie wakacyjnym, pojedynczych dni w roku szkolnym wyznaczonym przez organ prowadzący.
 • g) Przerwy pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
 • h) W okresie ferii szkolnych i wakacji, z powodu zmniejszonej liczby dzieci, przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.
 • i) Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości placówki.
 • j) Dzieci przyjęte do przedszkola korzystają z czterech posiłków (śniadanie, obiad: zupa, obiad: drugie danie, podwieczorek).
 • k) Koszty wyżywienia i opłaty za inne świadczenia ustala właściciel.
 • l) Stawka żywieniowa i opłata stała może ulec zmianie w ciągu roku przedszkolnego w zależności od zmian cen artykułów spożywczych i kosztów utrzymania przedszkola, jednak nie częściej niż jeden raz w roku i nie więcej niż 10%.
 • m) Rodzice / opiekunowie prawni dokonują wpłat za przedszkole comiesięcznie, do 10. dnia każdego miesiąca.
 • n) Wpłaty przyjmowane są gotówką za potwierdzeniem dokumentu KP lub na konto przedszkola.
 • o) Budynek przedszkola jest dostosowany na pobyt 80 dzieci.
 • p) Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
 • q) Praca dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
 • r) W przedszkolu dzieci korzystają z możliwości uczestnictwa w zajęciach realizowanych dodatkowo w ramach opłat czesnego oraz dodatkowych, dodatkowo płatnych
 • s) czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci:
 • t) Rodzaje zajęć dodatkowych , dokładne terminy oraz czas ich trwania podawane są rodzicom do wiadomości poprzez: wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, drogą e-mailową, oraz bezpośrednio przez wychowawcę grupy oraz dyrektora przedszkola podczas zebrań z rodzicami organizacyjnych i semestralnych.
 • u) sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.
 • v) W przedszkolu prowadzone są obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Dokumentowane są dwa razy w ciągu roku szkolnego i wydawane rodzicom/ opiekunom prawnym.
 • w) W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 • x) W przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
 • y) W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.
 • z) W innych uzasadnionych przypadkach ( losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
 • aa) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej.

1. Rekrutacja do przedszkola:

 • a) Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • b) Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa.
 • c) Kartę zgłoszenia do przedszkola pobiera rodzic / opiekun prawny od właściciela przedszkola lub dyrektora w każdym czasie, w godzinach pracy przedszkola.
 • d) Wszystkie informacje zawarte w karcie podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • e) W miarę wolnych miejsc do przedszkola przyjmowane są wszystkie zgłoszone dzieci
 • f) Do przedszkola nie mogą być przyjęte dzieci z poważnymi wadami fizycznymi i umysłowymi wymagającymi specjalistycznej i indywidualnej opieki oraz odrębnego trybu życia, które utrudniałyby opiekę i zagrażały bezpieczeństwu innych dzieci.
 • g) Informacje o wolnych miejscach w przedszkolu można uzyskać od dyrektora przedszkola osobiście lub telefonicznie.

2. Organizację pracy przedszkola określa:

 • a) Ramowy rozkład dnia, ustalany jest przez dyrektora przedszkola i właściciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
 • b) Szczegółowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • c) Ramowy rozkład dnia przedszkolaka jest informacją ogólnie dostępną, wywieszoną w szatni przedszkola.
 • d) Szczegółowy rozkład dnia dla poszczególnych oddziałów jest przedstawiany rodzicom na zebraniach grupowych oraz dostępny do wglądu przed każdą z sal poszczególnych grup..3.  Współpraca z rodzicami

3. Współpraca z rodzicami 

 • 1 .Rodzice mają prawo do:
 • 1.1 znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • 1.2 uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
 • 1.3 uzgadniania z nauczycielem kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,
 • 1.4 uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
 • 1.5 wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,
 • 1.6 uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci.
 • 2. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:
 • 2.1 Przestrzegania postanowień niniejszego statutu,
 • 2.2 Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłużej niż tydzień,
 • 2.3 Informowanie o chorobach zakaźnych dziecka,
 • 2.4 Interesowanie się edukacją swojego dziecka,
 • 3. Przedszkole proponuje rodzicom następujące formy współpracy:
 • 3.1 konsultacje w miarę bieżących potrzeb.
 • 3.2 zebrania grupowe.
 • 3.3 pomoc w organizowaniu wycieczek, sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 • 3.4 pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, oraz udział w nich.
 • 3.5 wspólne spotkania indywidualne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązania problemów wychowawczych.
 • 3.6 wspólne dekorowanie sal na uroczystości przedszkolne,
 • 3.7 uczestnictwo rodziców w uroczystościach przedszkolnych.
 • 3.8 stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych w celu zdobywania informacji zwrotnych o jakości pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania, zwalniania, wynagradzania nauczycieli oraz pracowników obsługi określają odrębne przepisy.
 3. Prawa i obowiązki pracownicze regulują odrębne przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne procedury, w tym odpowiedzialność za dzieci.
 4. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.

 

Pracownicy przedszkola

 1. Pracownicy przedszkola mają obowiązek:
  1.1wykonywać pracę sumiennie i starannie,
  1.2 dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie,
  1.3 zachowywać tajemnice informacji, których ujawnienie mogłoby narazić właściciela na szkodę,
  1.4przestrzegać w pracy zasad współżycia społecznego.
 2. Pracownicy obsługowi przedszkola nie maja prawa udzielać rodzicom (opiekunom) informacji o dziecku. Ten obowiązek mają wyłącznie nauczyciele i dyrektor przedszkola.
 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków, który jest integralną częścią umowy o pracę.
 4. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do wykonywania innych czynności, poleconych przez organ prowadzący przedszkole, wynikających z organizacji pracy.
 5. Pracownicy przedszkola odpowiadają przed prowadzącym przedszkole za naruszenie dyscypliny i porządku pracy.

 

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków oraz za jakość swojej pracy.
 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inwencji.
 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprze działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej oraz budowanie systemu wartości.
 4. Nauczyciel jest doradcą dla rodziców( opiekunów):
  4.1 pomaga im w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka podjęciu interwencji specjalistycznej,
  4.2 informuje na bieżąco o postępach dziecka,
  4.3 uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowany w przedszkolu.
 5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz zdrowotną.
 7. Nauczyciel planuje i prowadzi prace wychowawczą i dydaktyczną.
 8. Nauczyciel zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 9. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnie realizować zadania wyznaczone w planie rozwojowym przedszkola oraz w rocznych planach opiekuńczo-wychowawczo dydaktycznych przedszkola.
 10. Nauczyciel ma obowiązek stale podnosić swoje umiejętności pedagogiczne.

 

Zadania pomocy nauczyciela:

 1. Pomoc nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć
 2. Pomoc przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
 3. Wychodzenie z nauczycielką do ogrodu przedszkolnego oraz na spacery poza teren przedszkolny
 4. Przyjmowanie i wydawanie dzieci rodzicom,
 5. Dbałość o garderobę dzieci,
 6. Pomoc przy sprzątaniu sal i innych pomieszczeń,
 7. Pomoc przy rozdawaniu posiłków,
 8. Dbałość o zabawki i sprzęt przedszkolny, udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych.

 

Zadania Kucharki :

 1. Przygotowywanie posiłków, zgodnie z wymaganiami,
 2. Dbałość o naczynia, sprzęt i pomieszczenia kuchenne,
 3. Mycie i dezynfekcja naczyń,
 4. Utrzymywanie pomieszczeń kuchennych i magazynów w czystości,
 5. Wydawanie posiłków.

 

Zadania Pomocy Kucharki :

 1. Wstępna obróbka warzyw i owoców
 2. Pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków
 3. Dbałość o naczynia, sprzęt i pomieszczenia kuchenne,
 4. Mycie i dezynfekcja naczyń,
 5. Utrzymywanie pomieszczeń kuchennych i magazynów w czystości,
 6. Wydawanie posiłków

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od ukończenia 2.5 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  2.1 akceptacji takim jakie jest,
  2.2 spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  2.3 indywidualnego procesu i tempa rozwoju,
  2.4 aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  2.5 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  2.6 zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  2.7posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
  2.8 doświadczania konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  2.9 badania i eksperymentowania,
  2.10 różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
  2.11 snu i wypoczynku,
  2.12 regulowania własnych potrzeb w zakresie picia i jedzenia,
  2.13 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  2.14 ochrony i poszanowania godności osobistej,
  2.15 podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 3. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
  3.1 zaradności wobec sytuacji problemowych,
  3.2 działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
  3.3 poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
  3.4 tolerancji, otwartości wobec innych,
  ​​​​​​​3.5 przestrzegania zasad bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu zarówno własnego jak i innych.
 4. Wychowankowie mają obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
 5. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Ubezpieczenie obejmuje czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. Organ prowadzący przedszkole może skreślić z listy dziecko uczęszczające do przedszkola w następujących przypadkach:
  7.1 braku wniesienia opłaty za przedszkole za dwa miesiące,
  7.2 jeżeli zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
  7.3 w przypadku wystąpienia braku współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania,
  7.4 przypadku naruszenia zasad harmonijnej współpracy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Decyzja o likwidacji, zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby oddziałów należy do właściciela przedszkola.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
 4. Statut obowiązuje z dniem wpisu do działalności placówek niepublicznych.
 5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  5.1 Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola
  5.2 Zapoznanie rodziców dzieci nowo przyjętych z treścią statutu na pierwszym zebraniu.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy. (Przepisy Kodeksu Pracy i Cywilnego)
 7. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do organów prowadzących placówkę.

 

Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.
Nowelizacja Statutu: 20.07.2020r.